POLITYKA PRYWATNOŚCI | REZULT.APP

Twoja prywatność jest dla nas ważna. W naszym interesie leży poszanowanie Twojej prywatności i prawa do postępowania z informacjami o Tobie.

Niniejsza Polityka prywatności pomaga zrozumieć, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, komu je udostępniamy i jakie masz prawa.

Od czasu do czasu zmieniamy warunki niniejszej Polityki prywatności i powinieneś ją regularnie sprawdzać. Data ostatniej aktualizacji jest wyświetlana na końcu tego dokumentu. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, podejmiemy kroki, aby zwrócić na to uwagę.

Zasady prawne dotyczące postępowania z danymi osobowymi są przez nas ściśle przestrzegane.

I. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Rezult International LTD, 3rd Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH, rezult@rezult.app .

 2. Zobowiązujemy się do przestrzegania RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawy o ochronie danych z 2018 r.(UK), po uchwaleniu.

 3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami z art. 5 (RODO) : Dane osobowe będą:

  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

b)  zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane w myśl art. 89 ust. 1 RODO za niezgodne z pierwotnymi celami („ograniczenie celu”);

c)  adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

d)  prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane („prawidłowość”);

e)  przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane; dane osobowe można przechowywać przez okres dłuższy, o ile będą one przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, z zastrzeżeniem że wdrożone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy niniejszego rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą („ograniczenie przechowywania”);

f)  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

II. Informacje i dane, które gromadzimy

1. Zapewniamy, że gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych jest zgodne z prawem. W związku z tym do celów wymienionych poniżej wykorzystujemy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) Wyraziłeś na to zgodę;

b)  Potrzebujemy Twoich danych osobowych do wykonania umowy, którą z nami zawierasz, na przykład przy zakupie produktu za pośrednictwem strony internetowej;

c)  Musimy przestrzegać zobowiązań prawnych;

d)  Musimy chronić Wasze żywotne interesy;

e)  Twoje dane są niezbędne do interesu publicznego;

f)  Mamy uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych ;


2. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie :

a)  nazwa użytkownika, adres e-mail, hasło, nr telefonu (użytkownik: opcjonalnie, trener: obowiązkowo), imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, zdjęcie profilowe w tym avatar, miejscowość w celu rejestracji konta użytkownika,

b)  nazwa użytkownika, adres e-mail oraz hasło, nr telefonu (użytkownik:opcjonalnie, trener: obowiązkowo), zdjęcie profilowe w tym avatar, w celu rejestracji konta przy Użyciu zewnętrznego dostawcy np. Facebook, Google, Apple;

c)  nazwa użytkownika, adres e-mail, informacje dotyczące czasu i częstotliwości logowania w Aplikacji, rodzaju przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło logowanie, rodzaju oraz parametrów urządzenia, na którym została zainstalowana Aplikacja;

d)  informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym m.in. mierniki określające, kiedy i w jaki sposób korzystasz z usług ;

e)  informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z portali społecznościowych (jeżeli połączyłeś nasze usługi ze swoimi kontami w portalach społecznościowych lub odwiedzasz nasze oficjalne profile w mediach społecznościowych). Powyższe może potencjalnie obejmować pewne informacje z Facebooka i innych sieci społecznościowych w zakresie niezbędnym do zapewnienia Ci wszystkich funkcjonalności aplikacji ;

f)  informacje przechowywane lokalnie: niektóre z naszych usług komputerowych z dostępem do Internetu synchronizują się z informacjami na komputerze użytkownika. W ten sposób możemy zbierać informacje, takie jak informacje o urządzeniu, użytkowaniu produktu i raporty o błędach. Możemy również przechowywać dane osobowe lokalnie na Twoim urządzeniu.

g)  ogólne informacje o lokalizacji w celu dostarczenia poprawnej wersji aplikacji oraz dokładne informacje geolokalizacyjne za Twoją wyraźną zgodą.

h)  informacje zbierane przez naszą aplikację mobilną (iOS i Android): REZULT używa urządzenia GPS w telefonie do przechowywania swojej lokalizacji i wyświetlania jej na urządzeniu mobilnym. Dane te są zbierane tylko wtedy, gdy używana jest aplikacja mobilna. System operacyjny urządzenia mobilnego może zapewniać dodatkowe opcje kontrolowania gromadzenia i wykorzystywania tych informacji przez aplikację mobilną.

i)  dane zgromadzone w plikach cookie, w tym dane odnośnie czasu i częstotliwości logowania w Aplikacji, rodzaju przeglądarki, z której korzysta Użytkownik, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło logowanie, rodzaju oraz parametrów urządzenia, na którym została zainstalowana Aplikacja, w celu personalizacji wyświetlanych treści czy opracowywania anonimowych statystyk.

j)  dane biometryczne za wyraźnie wyrażoną zgodą (identyfikacja twarzy, odcisk palca).

3. Trener rejestrując się wyraża zgodę, iż jest widoczny publicznie w aplikacji w wyszukiwarce trenerów. Użytkownik ma możliwość kontaktu z Trenerem w jego profilu na podany nr telefonu lub za pośrednictwem czatu.

4. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę, iż po połączeniu swojego konta użytkownika z Trenerem jego dane osobowe są widoczne dla Trenera. Trener ma możliwość kontaktu z Użytkownikiem na podany nr telefonu / e-mail lub za pośrednictwem czatu.

5. Jeśli dokonasz zakupu, nasz zewnętrzny dostawca usług płatniczych (STRIPE) może wymagać dodatkowych danych osobowych. Informacje te, które są wymagane do przetworzenia płatności, nie są przez nas gromadzone ani przechowywane. Nie przechowujemy danych karty kredytowej ani debetowej ani nie udostępniamy danych klientów żadnym stronom 3rd, chyba że jest to w celu dostarczenia zakupionego produktu lub usługi. Podczas procesu płatności będziesz mógł zapoznać się z warunkami prywatności dostawców płatności.

6. Użytkownik może samodzielnie zarządzać swoimi danymi osobowymi po zalogowaniu się na Konto Użytkownika, co tyczy się również dodawania zdjęć profilowych/awatarów zgodnie z warunkami opisanymi poniżej:

a) w przypadku rejestracji, z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego Użytkownik/Trener może wybrać zdjęcie samodzielnie załadowane przez niego do Konta .

b) w przypadku rejestracji za pomocą portalu społecznościowego Facebook, konta Google, konta Apple, zdjęcia profilowe będą pobierane bezpośrednio z profilu, za pomocą którego Użytkownik/Trener dokonał rejestracji Konta.

c) W przypadku, gdy Użytkownik/Trener wykorzystuje jako zdjęcie profilowe zdjęcie, samodzielnie załadowane przez niego do Konta, oświadcza, że ma pełne prawa do tego zdjęcia, które uprawniają jego do wykorzystania przedmiotowego zdjęcia w ten sposób. REZULT nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia załadowane przez Użytkownika samodzielnie.

 

III. Cele przetwarzania

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (Rejestracja Konta Użytkownika/Trenera i utrzymanie Konta Użytkownika/Trenera- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

 2. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego.

 3. Po wyrażeniu odrębnej zgody dane biometryczne również mogą być przetwarzane (art. 6 ust. 1 lit. a) lub f) RODO).

 4. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez użytkownika. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie profilu do danej osoby w celu podejmowania decyzji dotyczących jej lub analizowania lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 5. W pozostałych celach dane osobowe Użytkownika/Trenera mogą być przetwarzane na podstawie:

 

a) obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

b) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. Czas przechowywania; Okresy przechowywania

 1. Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia naszej oferty online i usług z nią związanych lub tak długo, jak mamy uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu. We wszystkich innych przypadkach usuwamy Twoje dane osobowe, z wyjątkiem takich danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać do celów umownych lub ustawowych (np. podatkowych lub handlowych), okresów przechowywania (np. faktur). W tym momencie umowne okresy przechowywania mogą również wynikać z umów ze stronami trzecimi (np. posiadającymi prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej). Przetwarzanie danych, które są przechowywane tylko dlatego, że podlegają okresowi przechowywania, jest ograniczone do czasu wygaśnięcia tego okresu, a następnie zostaną usunięte.

 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych Użytkownika/Trenera odbywa się na podstawie zgody Użytkownika/Trenera, Użytkownik/Trener może odwołać zgodę w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody.

V. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Prawo dostępu :

  Masz prawo dostępu do danych, które przechowujemy na Twój temat. Jeśli chcesz otrzymywać dane, które posiadamy na Twój temat, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

 2. Prawo do bycia zapomnianym:

  Masz prawo zażądać od nas usunięcia wszystkich danych, które przechowujemy na Twój temat. Na żądanie usuniemy wszystkie Twoje dane w ciągu 30 dni.

 3. Prawo do sprzeciwu :

  Masz prawo zabronić wykorzystywania swoich danych do określonych celów.

 4. Prawo do sprostowania:

  Masz prawo do poprawienia nieprawidłowych danych, które przechowujemy na Twój temat, a niekompletnych danych.

 5. Prawo do przenoszenia :

Masz prawo zażądać danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat w formacie, który możesz przenieść, skopiować lub przenieść do innego środowiska IT, np. w formacie csv.

6. Jeśli chcesz otrzymać kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat, napisz do nas na adres mailowy rezult@rezult.app .

7. Istnieje kilka sytuacji, w których możesz poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, w tym (ale nie ogranicza się do poniższego):


 1. a)  nie musimy już przechowywać Twoich danych osobowych;

  b)  z powodzeniem złożyłeś ogólny sprzeciw;

  c)  wycofałeś swoją zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych (i nie mamy żadnych innych podstaw do ich wykorzystania);

  d)  przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem.

  8. Chcielibyśmy mieć możliwość rozwiązania wszelkich skarg, które masz, jednak masz również prawo złożyć skargę do brytyjskiego organu regulacyjnego ds. Ochrony danych („ICO”) w sprawie sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Ich strona internetowa jest https://ico.org.uk/your-data-matters/raising-concerns/. (UK)

  9. Ich strona internetowa zawiera również przydatne informacje na temat Twoich praw do prywatności https://ico.org.uk/for-organisations/resources-and-support/your-data- matters.

  VI. Przekazywanie danych stronom trzecim, usługodawcom
page8image1429623072 page8image1429623376 page8image1429623680 page8image1429623984
   1. Twoje dane osobowe są zasadniczo przekazywane stronom trzecim tylko w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania umowy, jeśli my lub strona trzecia mamy uzasadniony interes w przekazywaniu lub jeśli wyraziłeś na to zgodę. Jeśli dane są przekazywane stronom trzecim na podstawie uzasadnionych interesów, zostanie to wyjaśnione w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Dodatkowo dane mogą być przekazywane stronom trzecim, o ile jesteśmy do tego zobowiązani na mocy przepisów ustawowych lub wykonalnej decyzji wydanej przez organ lub sąd.

   2. Zastrzegamy sobie prawo do korzystania z usług Usługodawców w zakresie gromadzenia lub przetwarzania danych. Usługodawcy otrzymują tylko te dane osobowe, które są niezbędne do ich konkretnego zadania. Oznacza to, że Twój adres e-mail może zostać przekazany usługodawcy, abyś mógł otrzymywać zamówiony biuletyn. Dostawcy usług mogą być również przypisani do zapewnienia pojemności serwera. Usługodawcy są zazwyczaj zaangażowani jako tak zwane podmioty przetwarzające, które mogą przetwarzać dane osobowe użytkowników wyłącznie na podstawie naszych instrukcji.

   3. Mamy klientów, którzy są poza EOG i w takich okolicznościach dane osobowe będą przekazywane poza EOG. Nie będziemy przekazywać danych osobowych klientów z EOG w sposób systematyczny poza EOG, ale mogą zaistnieć okoliczności, w których niektóre dane osobowe są przekazywane poza EOG.

   4. Jeśli przekażemy Twoje dane poza EOG, a dany kraj trzeci lub organizacja międzynarodowa nie została uznana przez Komisję Europejską za posiadającą odpowiednie przepisy o ochronie danych, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia i będziemy odpowiedzialni za zapewnienie, że Twoje prawa do prywatności będą nadal chronione, jak określono w niniejszym powiadomieniu.

VII. Aplikacje i usługi innych firm

1. Jeśli korzystasz z aplikacji, witryn lub usług stron trzecich w celu uzyskania dostępu do naszych usług, korzystanie z nich podlega warunkom i postanowieniom odpowiedniej strony trzeciej, polityce plików cookie i polityce prywatności. Na przykład, jeśli wchodzisz z nami w interakcje w mediach społecznościowych, Twoje korzystanie z nich podlega warunkom i informacjom o ochronie prywatności odpowiedniej platformy /usług mediów społecznościowych. Możemy być zobowiązani do udostępniania informacji o klientach związanych z transakcjami i korzystaniem z takich usług stron trzecich tej stronie trzeciej.

VIII. Dostęp do uprawnień na urządzeniu mobilnym

Aplikacja mobilna może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym, m. in.:

– danych technicznych urządzenia, – połączeń z internetem
– pamięci wewnętrznej,
– mikrofonu,

– lokalizacji,
– aparatu fotograficznego.
– biometryczne dane (identyfikacja twarzy, odcisk palca). – krokomierz

IX. Powiadomienia PUSH

W przypadku, gdy korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, wówczas, po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody, możemy wysyłać powiadomienia push lub powiadomienia lokalne, na Twoje urządzenie mobilne. Możesz tym zarządzać z poziomu ustawień Twojego urządzeniu.

X. Pliki cookies

 1. REZULT używa plików cookies.

 2. Pliki Cookie to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

 3. Stosowane przez Administratora pliki „cookies” są bezpieczne dla urządzeń Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Usługi indywidualnie każdemu Użytkownika. Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 4. Z uwagi na cel gromadzenia wyróżniamy następujące Pliki cookies:

e)  niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);

f)  statystyczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

g)  marketingowego: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. Pliki „cookies” mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu Internetowego. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 2. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików „cookies” przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 4. Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

  Firefox
  Chrome
  Safari
  Internet Explorer / Microsoft Edge

9. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu.

10.Serwis zbiera również Pliki Cookies zewnętrzne, tzw. third part cookie, które pochodzą z serwerów zewnętrznych.

11. Korzystamy z usług:

a)  Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analityki ruchu w Serwisie. Na jej podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu.

b)  Google Ads dostarczanych przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland w celu optymalizacji wyświetlania reklam, remarketingu oraz popularyzacji Serwisu.

c)  Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii).

XI. Zmiana Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności.

Wszelkie zmiany lub nowe warunki będą udostępniane za pośrednictwem naszej Witryny https://www.rezult.app/ lub w Aplikacji mobilnej.

01.11.2022