REGULAMIN | REZULT.APP

I. DEFINICJE


1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Aplikacja – aplikacja mobilna i aplikacja webowa REZULT łącznie.
 
b) Aplikacja mobilna – aplikacja REZULT możliwa do pobrania i używania na Urządzeniach Mobilnych.
 
c) Aplikacja webowa – platforma internetowa REZULT dostępna pod adresem https://rezult.app/ po zarejestrowaniu się Użytkownika.
 
d) Konto – zindywidualizowana część Aplikacji, identyfikowana przez login Użytkownika/Trenera i opatrzona hasłem ustalanym indywidualnie przez Użytkownika/Trenera.
 
e) Urządzenie Mobilne – smartfon, tablet albo inne podobne urządzenia z dostępem do Internetu.
 
f) Usługi – wszelkie udostępnione przez Operatora funkcjonalności Aplikacji, stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną.
 
g) Usługobiorcy – Trener i Użytkownik.
 
h) Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca Konto (Końcowy użytkownik). Osoba fizyczna, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, w szczególności osoba niepełnoletnia poniżej 16 roku życia może być Użytkownikiem wyłącznie za uprzednią zgodą uprawnionego przedstawiciela ustawowego.
 
i) Trener – Użytkownik biznesowy;
 
j) REZULT/Operator – Rezult International LTD, 3rd Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH, rezult@rezult.app.
 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Właścicielem aplikacji jest Operator Rezult International LTD, 3rd Floor, 207 Regent Street, London, W1B 3HH, rezult@rezult.app.


2. Niniejszy regulamin określa generalne warunki i sposoby świadczenia usług za pośrednictwem Aplikacji rezult.app.


3. Niniejsze Warunki będą miały zastosowanie za każdym razem, gdy korzystasz z naszej Aplikacji webowej i Aplikacji mobilnej. Korzystając z naszej Aplikacji, potwierdzasz, że akceptujesz niniejsze warunki i zgadzasz się ich przestrzegać.


4. Niniejszy Regulamin jest zawsze dostępny na stronie internetowej https://rezult.app/ lub w Aplikacji mobilnej, co pozwala na pobranie, wyświetlenie i zapisanie ich treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie ich na nośniku danych w dowolnym momencie.


5. REZULT to aplikacja, która ułatwia komunikację, transakcje i interakcje pomiędzy Usługobiorcami – zarówno Trenerami, jak i Użytkownikami w celu umożliwienia Trenerom monitorowania, coachingu i komunikowania się z Użytkownikami oraz umożliwienia Użytkownikom dostępu do planów treningowych i posiłków, śledzenia ich postępów, dostępu do ich spotkań itp.


6. REZULT nie zapewnia ani nie wykonuje szkoleń ani coachingu. REZULT jest wyłącznie Operatorem i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek interakcje między Trenerami a Użytkownikami, które są ułatwione poprzez lub w związku z Usługami, ani też REZULT nie ma żadnej kontroli nad jakością, harmonogramem, dostarczaniem lub brakiem świadczenia, ani za żaden aspekt związany z zapewnieniem coachingu, szkoleń, treningów, planów posiłków, śledzenia postępów, spotkania, zajęcia, zakupy produktów i inne usługi świadczone przez Trenerów na rzecz Użytkowników.


7. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że 100% dostępność Usług nie jest technicznie wykonalna. Dołożymy jednak wszelkich starań, aby strona i usługi były dostępne w jak najbardziej stały sposób.


8. Operator nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych, ustawowych lub dorozumianych co do dostępności usług telekomunikacyjnych od dostawcy lub dostępu do usług w dowolnym momencie lub z dowolnego miejsca lub jakichkolwiek strat lub szkód związanych z usługami.

III. WARUNKI KORZYSTANIA

1. REZULT nie oświadcza, że Usługi lub treści są odpowiednie lub dostępne do użytku we wszystkich jurysdykcjach lub krajach. Ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z usług i dostępu do nich w swojej jurysdykcji.
 
2. Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, zgadzasz się, że:
a) możesz zawrzeć wiążącą umowę z REZULT;
b) nie jesteś osobą, której zabrania się korzystania z Usług zgodnie z prawem Anglii, Walii, USA lub jakiejkolwiek innej obowiązującej jurysdykcji;
c) będziesz przestrzegać niniejszej Umowy oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa lokalnego, krajowego i międzynarodowego;
d) nie możesz korzystać z usług, jeśli jesteś osobą, której zabrania się korzystania z usług zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii, USA lub prawem obowiązującym w jego kraju;
 
3. Przyjmujesz do wiadomości, że Usługi, w tym aplikacja mobilna, mogą zawierać dane techniczne podległe restrykcjom Stanów Zjednoczonych wynikającym z przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu administrowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych.
 
4. Jesteś zobowiązany do:
a) podawania przy rejestracji wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania.
b) korzystania z usług udostępnianych przez Operatora w sposób niezakłócający funkcjonowania Operatora, Aplikacji i innych Usługobiorców;
c) korzystania z usług udostępnianych przez Operatora w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.
 
5. Zobowiązujesz się, że Aplikacje nie będą :
a) sprzedawane, najmowane, użyczane lub w inny sposób rozporządzane, udostępniane, w tym z wykorzystaniem źródeł open-source lub wykorzystywane w celu innym niż wskazany w niniejszym Regulaminie,
b) kopiowane, przenoszone,
c) modyfikowane, w tym poprzez wprowadzanie ich ulepszeń, dzielone, odszyfrowywane, transformowane w jakikolwiek sposób.
 
6. Korzystanie z naszych usług może być dostępne za pośrednictwem kompatybilnego urządzenia mobilnego, Internetu i może wymagać oprogramowania. Dostęp do aplikacji mobilnej można uzyskać, jeżeli sprzęt informatyczny, z którego korzysta Użytkownik, spełnia minimalne wymagania techniczne. (V.WYMAGANIA TECHNICZNE).
 
7. Aplikacja rezult.app jest dostępna do pobrania w aplikacjach Google Play oraz App Store.
 
8. Pobranie aplikacji odbywa się zgodnie z zasadami określonymi odpowiednio przez sklepy: Google Play (dla systemu Android), AppStore (dla systemu iOS).
 
9. Pobranie Aplikacji jest bezpłatne, z zastrzeżeniem kosztów transmisji danych.
 
10. Korzystać z Aplikacji może każdy Usługobiorca na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie zgodnie z jej przeznaczeniem. Szczegółowy opis wszystkich funkcjonalności Aplikacji dostępny jest w ramach Aplikacji i niniejszym Regulaminie.

IV. WYMAGANIA PLATFORM (Apple iOS i Android)

A. Apple iOS


1. Poniższe warunki mają zastosowanie tylko do użytkowników rezult.app na urządzeniach z systemem iOS, których są właścicielami lub które kontrolują:

 

a) Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza Umowa została zawarta wyłącznie między nim a REZULT, a nie z Apple, i firma REZULT, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Usługi i jej zawartość.

b) Korzystanie z Aplikacji podlega warunkom niniejszej Umowy, która przyznaje Tobie nieprzenoszalną, ograniczoną licencję na korzystanie z Aplikacji na produktach marki Apple, które posiada lub kontroluje, oraz zgodnie z Zasadami użytkowania określonymi w Warunkach korzystania z usługi App Store.

c) REZULT, a nie Apple, ponosi wyłączną odpowiedzialność za świadczenie wszelkich usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Usług. Przyjmujesz do wiadomości, że Apple nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług konserwacji i wsparcia w odniesieniu do Usług.

d) REZULT ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie gwarancje na produkty, wyraźne lub dorozumiane przez prawo, w zakresie, w jakim nie zostały skutecznie wyłączone. W przypadku niezgodności Usługi z obowiązującą gwarancją możesz powiadomić o tym Apple, a Apple zwróci cenę zakupu Usług w App Store. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Apple nie będzie mieć żadnych innych zobowiązań gwarancyjnych w odniesieniu do Usługi, a wszelkie inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z nieprzestrzeganiem jakiejkolwiek gwarancji będą wyłączną odpowiedzialnością REZULT.

e) REZULT, a nie Apple, ponosi odpowiedzialność za rozpatrywanie wszelkich roszczeń użytkowników lub osób trzecich związanych z Usługami lub posiadaniem i/lub korzystaniem z Usług przez użytkownika, w tym między innymi: (a) roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt; (b) wszelkie roszczenia, że Usługa nie jest zgodna z obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi; oraz roszczenia wynikające z przepisów dotyczących ochrony konsumentów lub podobnych przepisów.

f) Przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, że Usługi lub posiadanie i korzystanie przez użytkownika z Usług narusza prawa własności intelektualnej tej strony trzeciej, Apple nie będzie ponosić odpowiedzialności za dochodzenie, obronę, ugodę i zakończenie jakiegokolwiek takiego roszczenia dotyczącego naruszenia praw własności intelektualnej.

g) Oświadczasz i gwarantujesz, że (a) nie znajdujesz się w kraju, który podlega embargu nałożonemu przez rząd Stanów Zjednoczonych lub który został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj „wspierający terroryzm”; oraz (b) nie znajdujesz się na żadnej liście stron zabronionych lub podlegających ograniczeniom sporządzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych.

h) Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Apple i jego podmioty zależne są beneficjentami niniejszej Umowy będącymi osobami trzecimi oraz że po zaakceptowaniu przez warunków Umowy Apple będzie miał prawo (i będzie się uważać, że zaakceptował to prawo) do egzekwowania Umowy wobec Użytkownika jako beneficjenta będącego osobą trzecią.

B. Android

1. Poniższe warunki dotyczą tylko użytkowników rezult.app na urządzeniach z
Androidem, które posiadają lub kontrolują:

a) Przyjmujesz do wiadomości, że niniejsza Umowa została zawarta między Tobą a firmą REZULT, a nie z Google LLC, Google Ireland Limited, Google Commerce Limited lub Google Asia Pacific Pte. Ograniczone („Google”). REZULT, a nie Google, ponosi wyłączną odpowiedzialność za rezult.app i ich treść.

b) Korzystanie z rezult.app będzie podlegać warunkom niniejszej Umowy, która przyznaje użytkownikowi nieprzenoszalną, ograniczoną licencję na korzystanie z rezult.app na urządzeniach z systemem Android. Ponadto korzystanie z rezult.app będzie również podlegać zasadom użytkowania określonym przez Google w Warunkach korzystania z usługi Google Play.


V. WYMAGANIA TECHNICZNE


1. Prawidłowe funkcjonowanie Aplikacji i korzystanie z Usług oferowanych przez Operatora, możliwe jest pod warunkiem, że Usługobiorca spełni określone warunki techniczne:

Aplikacja mobilna

a) posiada urządzenie mobilne wyposażone w system operacyjny Android w wersji 8 lub wyższej oraz w wersji 13 dla systemu iOS, które jest stale połączone z siecią Internet;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto w serwisie społecznościowym Facebook/Google lub Apple (w przypadku rejestracji za ich pośrednictwem).

 

Aplikacja webowa

a) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

b) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Safari albo Microsoft Edge;

c) dostęp do poczty elektronicznej;

d) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz Javascript;

e) posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto w serwisie społecznościowym Facebook /Google lub Apple (w przypadku rejestracji za ich pośrednictwem).


2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z Aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

 

VI. REJESTRACJA(Trener i Użytkownik)


1. Rejestracja Użytkownika oraz Trenera następuje poprzez utworzenie Konta. Utworzenie Konta następuję na stronie https://rezult.app/ oraz w aplikacji mobilnej w jeden z niżej wspomnianych sposobów:


a) z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego, wymagającego podania: adresu email, hasła, nr telefonu (użytkownik: opcjonalnie, trener: obowiązkowo), imię, nazwisko, płeć, datę urodzenia, miejscowość, avatar/zdjęcie (opcjonalnie);

b) za pomocą portalu społecznościowego Facebook, z wykorzystaniem Facebook login, wymagającego potwierdzenia adresu e-mail i nadania loginu. Facebook login oraz hasło wykorzystywane do logowania na portalu społecznościowym Facebook umożliwiają logowanie do Konta Użytkownika;

c) za pomocą konta Google, wymagającego potwierdzenia adresu e-mail i nadania loginu. Login Google oraz hasło wykorzystywane do logowania do konta Google umożliwiają logowanie do Konta Użytkownika;

d) za pomocą konta Apple, wymagającego potwierdzenia Apple ID oraz hasła. Apple ID oraz hasło wykorzystywane do logowania do konta Apple umożliwiają logowanie do Konta Użytkownika.


2. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z tzw. silnych haseł (składających się co najmniej z 8 znaków, w tym małych lub wielkich liter, cyfr, znaków specjalnych, ich okresową aktualizację oraz unikanie używania tych samych haseł do logowania na różnych witrynach internetowych czy portalach w Internecie.

3. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia rozsądnych i adekwatnych do istniejących zagrożeń środków bezpieczeństwa, w szczególności poprzez zabezpieczenie Konta Użytkownika przed jego nieuprawnionym użyciem, w tym poprzez należyte zabezpieczenie Urządzeń mających dostęp do Konta Użytkownika.

4. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania REZULT o wszystkich przypadkach nieuprawnionego użycia Konta Użytkownika lub podejrzeniach takiego użycia.

5. Trener rejestrując się oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w kwestiach treningowych i dietetycznych.

6. Użytkownik rejestrując się oświadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialnym za wybór Trenera i wszelkie stosunki umowne z Trenerem.

7. Trener rejestrując się wyraża zgodę, iż jest widoczny publicznie w aplikacji w wyszukiwarce trenerów. Użytkownik ma możliwość kontaktu z trenerem w jego profilu na podany nr telefonu lub za pośrednictwem czatu.

8. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę, iż po połączeniu swojego konta użytkownika z Trenerem jego dane osobowe są widoczne dla Trenera. Trener ma możliwość kontaktu z Użytkownikiem na podany nr telefonu / e-mail lub za pośrednictwem czatu.

9. Dane rejestracyjne i dane osobowe o Tobie podlegają naszej Polityce prywatności.

10. Jeśli zawierasz niniejszą Umowę w imieniu firmy lub innej osoby prawnej, oświadczasz, że masz upoważnienie do związania takiego podmiotu niniejszymi warunkami jako jego upoważniony przedstawiciel. Jeśli osoba prawna, którą reprezentujesz, nie zgadza się z niniejszym Regulaminem, nie możesz zaakceptować niniejszej Umowy, zarejestrować się i korzystać z Usług lub uzyskiwać do nich dostępu jako upoważniony przedstawiciel.

11. W przypadku Trenera/Użytkownika Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Aplikacji zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Trenera/Użytkownika żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto” w Aplikacji.

12. Umowa na świadczenie Usług jest zawierana w języku angielskim/polskim.

13. Użytkownik, będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi Konta Użytkownika odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy lub mailowo na adres: rezult@rezult.app

14. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub usunięcia Konta Trenera/ Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu. W przypadku naruszenia przez Trenera/Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, Operator po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

15. Trener/Użytkownik jest uprawniony do usunięcia Konta, bez podania przyczyny.

16. Trener/Użytkownik ma możliwość usunięcia Konta z poziomu Aplikacji Webowej albo Aplikacji Mobilnej. W celu usunięcia Konta Trener/Użytkownik powinien przejść do ustawień Aplikacji i wybrać odpowiednią opcję.

17. Operator może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usługi Konta z Trenerem/Użytkownikiem za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Operatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem lub zmiana sposobu, zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.

18. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem. 19. Zakończenie umowy może nastąpić również z inicjatywy Operatora w momencie likwidacji Aplikacji przez Operatora lub zakończenia przez niego działalności gospodarczej w zakresie świadczenia Usług.

 

VII. FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI DOTYCZĄCE ZDROWIA I
ZASTRZEŻENIA


1. Usługobiorcy mogą korzystać z różnych funkcjonalności aplikacji w zakresie zdrowia:

a) Konfiguracja kalorii;
b) Dieta i suplementacja;
c) Nawyki;
d) Plany treningowe;

2. Jako Użytkownik przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że:


a) Żadna dieta lub plan treningowy nie powinny być stosowane do diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia, leczenia jakiejkolwiek choroby, stanu zdrowia, urazu, niepełnosprawności lub fizjologicznego oraz patologicznego procesu lub stanu;

b) wszelkie zalecenia udzielane za pośrednictwem Aplikacji przez Trenera nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady medycznej, diagnozy lub leczenia i należy (i) przejrzeć i rozważyć stosowność takich zaleceń przed ich wdrożeniem; oraz (ii) omawiać pytania dotyczące jakiegokolwiek stanu zdrowia lub problemu zdrowotnego z lekarzem lub innym odpowiednim pracownikiem służby zdrowia;

c) rozumiesz, że dokładność, przydatność i bezpieczeństwo planów posiłków i zaleceń generowanych przez Trenera może mieć negatywny wpływ, jeśli wprowadzane przez Ciebie informacje są niedokładne lub wprowadzające w błąd;

d) REZULT nie składa żadnych oświadczeń, rękojmi dotyczących dokładności informacji kalorycznych i innych informacji o wartości odżywczej żywności dostarczanych za pośrednictwem Aplikacji. REZULT z przyczyn fizycznych nie jest w stanie zweryfikować wszystkich produktów wprowadzonych przez użytkowników w związku z tym nie może zagwarantować ich zgodności.


VIII. PŁATNOŚCI /SUBSKRYPCJE(Trener)


1. Usługi świadczone są nieodpłatnie na rzecz Użytkowników. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek płatności między Użytkownikami a Trenerami.


2. Oferujemy dla Trenerów różne formy płatności (jednorazowa lub subskrypcje naszych usług). Trener wybiera okres świadczenia usługi oraz sposób płatności za Usługi.


3. Ceny za usługi podane są w PLN, GBP, EUR, USD. Możemy nakładać podatki, w tym VAT (podatek od wartości dodanej), do wszelkich opłat.

4. Trener może wybrać następujące metody płatności:
a) Apple Pay/Google Pay
b) Karta kredytowa/debetowa
c) Stripe

5. Jeśli kupisz nasze Usługi, będziesz musiał podać nam informacje dotyczące Twojej karty kredytowej lub innego instrumentu płatniczego. Oświadczasz i gwarantujesz nam, że takie informacje są prawdziwe i że jesteś upoważniony do korzystania z instrumentu płatniczego.

6. Aby dokonać zakupu, musisz podać prawidłową metodę płatności. W przypadku subskrypcji Twoja metoda płatności zostanie obciążona na początku każdego okresu subskrypcji. Upoważniasz REZULT do pobierania od Twojej metody płatności powtarzającej się 1-miesięcznej opłaty subskrypcyjnej lub rocznej opłaty subskrypcyjnej, stosownie do przypadku.

7. Dokonując płatności, Trener zostanie poinformowany bezpośrednio przed dokonaniem płatności o kwocie, w jakiej płatność powinna zostać dokonana, o możliwych sposobach jej wykonania oraz o danych dostawcy płatności, jeżeli dana usługa jest możliwa. Szczegółowe warunki dokonywania płatności za pośrednictwem operatorów dokonujących płatności elektronicznych dostępne są na stronie internetowej danego operatora.

8. Dokonując płatności za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych, Trener powinien postępować zgodnie z instrukcjami podanymi przez operatora płatności elektronicznych w celu dokonania płatności.

9. W przypadku, gdy jest to dostępne technologicznie w zależności od wybranej metody płatności, płatności będą cykliczne, co oznacza, że wybrana przez Ciebie metoda płatności zostanie obciążona na początku każdego okresu świadczenia usługi, powtarzając długość poprzedniego okresu świadczenia usługi, chyba że zdecydujesz się anulować subskrypcję Usług.

10. Od czasu do czasu możemy zmieniać cenę naszych Usług i dodawać nowe opłaty oraz prowizje za niektóre funkcje lub w celu odzwierciedlenia zmiany w przepisach biznesowych lub prawnych, ale powiadomimy Cię z wyprzedzeniem o zmianach w powtarzających się opłatach subskrypcyjnych. Wszelkie podwyżki opłat za tę samą Usługę nie miałyby zastosowania do czasu wygaśnięcia bieżącego cyklu rozliczeniowego, chyba że wyraźnie określono inaczej w naszym powiadomieniu dla Użytkownika, i weszłyby w życie nie wcześniej niż przy następnym obciążeniu Użytkownika opłatą za tę Usługę. Jeśli nie zgadzasz się z nową ceną lub innymi obowiązującymi opłatami, możesz zdecydować, że nie odnowisz subskrypcji Usługi przed wejściem w życie zmiany ceny, takie anulowanie stanie się skuteczne po wygaśnięciu bieżącego okresu subskrypcji (miesiąc, rocznie).


IX. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z USŁUGI


1. Nasza Usługa jest licencjonowana do użytku wyłącznie na mocy niniejszych Warunków. Usługi są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. REZULT zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi/Trenerowi, w tym z tytułu wyłącznej własności do Usługi. Użytkownik/Trener otrzymuje wyłącznie prawo do korzystania z Usług tylko w celach opisanych przez REZULT. Do czasu rozwiązania niniejszej Umowy i tak długo, jak spełniasz wszelkie obowiązujące zobowiązania płatnicze i przestrzegasz niniejszej Umowy, REZULT udziela Ci osobistego, ograniczonego, niewyłącznego, nieprzenoszalnego prawa i licencji na korzystanie z Usług.

2. Po wygaśnięciu niniejszych Warunków Usługa i wszystkie aktualizacje mogą przestać działać prawidłowo, a wszystkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące Usługi wygasają. Twoje prawa wynikające z niniejszych warunków wygasną automatycznie bez powiadomienia ze strony REZULT, jeśli nie zastosujesz się do któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

3. Zgadzasz się, że nie będziesz uzyskiwać dostępu do usług ani przekazywać żadnej części Usług nieupoważnionym stronom trzecim ani ponownie produkować, modyfikować, kopiować, sprzedawać, wymieniać ani odsprzedawać Usług.


X. TWOJE PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (JEŚLI JESTEŚ
KONSUMENTEM)


1. Zgodnie z umową o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przedsiębiorca (sprzedawca) nie może rozpocząć dostarczania treści cyfrowych przed upływem okresu odstąpienia od umowy (14 dni), chyba że
a) konsument wyraził na to wyraźną zgodę, oraz
b) konsument przyjął do wiadomości, że prawo do odstąpienia od umowy zostanie
utracone.


2. Konsument traci prawo do odstąpienia od takiej umowy przed upływem okresu odstąpienia, dostarczanie treści cyfrowych rozpoczęło się po wyrażeniu przez konsumenta zgody i powyższym potwierdzeniu. (Przepisy dotyczące umów konsumenckich z 2013 r., UK).


3. Jeśli więc jesteś konsumentem, pamiętaj, że zrzekasz się prawa do zwrotu pieniędzy zgodnie z przepisami dotyczącymi umów konsumenckich z 2013 r.(UK). Jeśli uzyskujesz dostęp do produktu online lub pobierasz produkt do pobrania.

4. Porady dotyczące Twoich praw są dostępne w lokalnym Biurze Porad Obywatelskich lub biurze Standardów Handlowych.


XI. TWOJE PRAWA W ODNIESIENIU DO WADLIWYCH PRODUKTÓW
(JEŚLI JESTEŚ KONSUMENTEM)


1. Jeśli Twoje produkty są treściami cyfrowymi, na przykład: oprogramowaniem i aplikacją, ustawa o prawach konsumenta z 2015 r. (UK) mówi, że treści cyfrowe muszą być zgodne z opisem, odpowiednie do celu i zadowalającej jakości:
a) jeśli Twoje treści cyfrowe są wadliwe, masz prawo do naprawy lub wymiany.
b) jeśli usterka nie może zostać naprawiona lub jeśli nie została naprawiona (w rozsądnym czasie i bez znaczących niedogodności), możesz odzyskać część lub całość swoich pieniędzy.
c) jeśli możesz wykazać, że usterka uszkodziła Twoje urządzenie, a my nie zastosowaliśmy należytej staranności i umiejętności, możesz być uprawniony do naprawy lub odszkodowania.


XII. TREŚĆ/CONTENT


1. Zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za swoje treści. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie materiały, dane, dane osobowe przesłane, opublikowane lub przechowywane podczas korzystania z usług. Nie rościmy sobie prawa własności ani kontroli nad jakimikolwiek treściami użytkownika.

2. Udzielasz REZULT ogólnoświatowej, bezpłatnej, niewyłącznej licencji na hostowanie i wykorzystywanie wszelkich treści dostarczanych w ramach korzystania z usług.


XIII. PRYWATNOŚĆ


1. REZULT gromadzi i przetwarza dane osobowe Użytkowników/Trenerów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności.
2. REZULT stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzanych danych osobowych.
3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityce Prywatności”.


XIV. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI


1. Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z usługi odbywa się na jego wyłączne ryzyko. Nie możemy i nie gwarantujemy, że usługi spełnią Twoje wymagania. Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej umowie, usługi są świadczone „tak jak są”. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo REZULT i jego zewnętrzni dostawcy, licencjodawcy, dostawcy zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkie gwarancje, że usługi są odpowiednie do określonego celu, tytułu, przydatności handlowej, utraty danych, nieingerencji lub nienaruszania jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub dokładność, niezawodność, jakość.

2. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Anglii i Walii wszelkie dorozumiane gwarancje w odniesieniu do usług, oprogramowania i treści są ograniczone do 60 dni od daty zakupu lub dostarczenia usług, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

3. REZULT i jego zewnętrzni dostawcy, licencjodawcy, dostawcy zrzekają się wszelkich oświadczeń lub gwarancji, że korzystanie z usług zapewni zgodność z wszelkimi zobowiązaniami prawnymi lub regulacjami. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że korzystanie z usług jest zgodne z obowiązującym prawem.


XV. WIRUS


1. Nie wolno nadużywać naszych Usług poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, lub innych materiałów, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszych Usług, serwera, na którym przechowywane są nasze Usługi, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszych Usług. Nie wolno atakować naszych Usług za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.

2. Naruszając to postanowienie, popełnisz przestępstwo zgodnie z ustawą o nadużyciach komputerowych z 1990 r. (UK). Każde takie naruszenie zgłosimy odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia rejestracja i prawo do korzystania z naszych Usług natychmiast wygasną.


XVI. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, cała odpowiedzialność REZULT i jego zewnętrznych dostawców, licencjodawców, dostawców za wszelkie roszczenia związane z niniejszą umową będzie ograniczona do kwoty zapłaconej za usługi w ciągu 12 miesięcy przed takim roszczeniem. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa REZULT i jego zewnętrznych dostawców, licencjodawców, dostawców nie ponoszą odpowiedzialności za żadne z poniższych 1) szkód pośrednich, specjalnych, przypadkowych, karnych lub wtórnych; 2) szkody związane z awariami telekomunikacji, Internetu, bezpieczeństwem, utratą lub kradzieżą danych, utratą działalności, przychodów, zysków lub inwestycji lub korzystania z oprogramowania lub sprzętu, który nie spełnia naszych wymagań systemowych. Niniejsza umowa określa całą odpowiedzialność REZULT i wyłączne zadośćuczynienie w odniesieniu do usług i korzystania z nich.

2. Niezależnie od powyższego, żadne postanowienie niniejszej umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności w zakresie, w jakim takie wyłączenie lub ograniczenie jest zabronione przez obowiązujące prawo Anglii i Walii.

3. REZULT nie wyłącza odpowiedzialności za 1) śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem swoich funkcjonariuszy, pracowników, kontrahentów lub agentów 2) oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd 3) wszelką inną odpowiedzialność, której nie można zgodnie z prawem wyłączyć na mocy umowy ze stron.


XVII. REKLAMACJE


1. REZULT posiada procedurę reklamacyjną i rozpatruje skargę zgodnie z tą procedurą składania skarg.

2. Reklamacje należy kierować na adres Rezult International LTD, 219 Kensington High Street, London, W8 6BD lub rezult@rezult.app .

3. Reklamacje składane do Usługodawcy/Sprzedawcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

4. W sytuacji gdy nasz zespół ds. Relacji z klientami nie będzie w stanie rozwiązać Twojej skargi, a Ty nadal nie będziesz zadowolony po zakończeniu naszej procedury rozpatrywania skarg, możesz również skierować swoją skargę do RetailADR (wcześniej „Rzecznika Ds. Handlu Detalicznego”), który jest certyfikowanym dostawcą alternatywnych metod rozwiązywania sporów. RetailADR, 33 piętro Euston Towers, 286 Euston Road, Londyn, NW1 3DP, E-mail: enquiries@cdrl.org.uk – Web: www.retailadr.org.uk , Tel: 0203 540 8063 .

5. Jeśli jesteś konsumentem z siedzibą w Unii Europejskiej, który chce uzyskać więcej informacji na temat internetowego rozstrzygania sporów, kliknij ten link do strony internetowej Komisji Europejskiej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Link ten jest podany zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 wyłącznie w celach informacyjnych. Zwracamy uwagę, że nie dotyczy to konsumentów mieszkających w Wielkiej Brytanii. Ponadto zwracamy uwagę, że REZULT może nie być zobowiązany do udziału w internetowym rozstrzyganiu sporów.


XVIII.KLAUZULA SALWATORYJNA


1. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalna część zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków i takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.


XIX. ZMIANY REGULAMINU


1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w przypadku:


a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na Aplikacje lub konieczności dostosowania Regulaminu do orzeczeń sądów lub decyzji administracyjnych;

b) wystąpienia ważnych przyczyn natury technicznej i organizacyjnej, takich jak pojawienie się nowych technologii lub systemów informatycznych, które mają wpływ na świadczenie usług;

c) zmian zasad funkcjonowania lub rozwoju Aplikacji, w sposób mający wpływ na postanowienia Regulaminu,

d) potrzeb doprecyzowania postanowień Regulaminu lub jakichkolwiek innych zmian faktycznych, które mają wpływ na treść Regulaminu


2. Zmiany Regulaminu nie będą naruszały istoty zawartej umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ani nie będą powodowały konieczności dokonania przez Użytkownika/Trenera zapłaty dodatkowych opłat.

3. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. O zmianie Regulaminu Operator powiadomi Użytkownika nie później niż na 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany, za pośrednictwem wiadomości email. W razie, gdy Użytkownik, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Operatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Operatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.


XX. PRAWO WŁAŚCIWE / SPORY


1. Niniejszym zgadzasz się, że wszelkie spory (umowne lub pozaumowne) wynikające z niniejszej Umowy lub w związku z nią będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii.

2. Jako konsument zamieszkały w Zjednoczonym Królestwie lub Unii Europejskiej:

a) będziesz korzystać z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na prawa konsumenta do polegania na takich bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa lokalnego;

b) Użytkownik może wnieść wszelkie spory (umowne lub pozaumowne), które mogą powstać na mocy niniejszej Umowy lub w związku z nią, według własnego uznania, do właściwych sądów Anglii i Walii lub do właściwego sądu w kraju zwykłego pobytu Użytkownika, który to sąd jest właściwy do rozstrzygnięcia takiego sporu. Wszelkie spory (umowne lub pozaumowne), które mogą wyniknąć z niniejszej Umowy, będziemy wnosić do właściwego sądu w kraju zwykłego pobytu Użytkownika, jeśli ma to miejsce w Wielkiej Brytanii lub państwie członkowskim UE.

3. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do niniejszej Umowy. 4. Wszelkie tłumaczenia niniejszej Umowy są wykonywane zgodnie z lokalnymi wymogami, a w przypadku sporu między wersją angielską a wersją inną niż angielska, wersja angielska niniejszej Umowy ma pierwszeństwo. W przypadku sporu strony potwierdzają, że zażądały sporządzenia niniejszej Umowy i wszystkich powiązanych dokumentów w języku angielskim.


01.11.2022